Festival Weekend Woudrichem
donderdag 21 mei tot en met zaterdag 23 mei 2020

Het ontstaan van het Woerkums kampioenschap vis bakken

Het absoluut ware verhaal omtrent het ontstaan van het Woerkums Kampioenschap vis bakken vindt u hier. U stelt zicht wellicht de vraag hoe wij hier zo zeker van zijn? Hier kunnen we kort over zijn, we hebben het gehoord op d'n Bol!

Op ’n ontiegelijke kouwe weinteraovend in 1996 lôôpe Henk de Kock en Piet de Joode onder de Gevângepoort deur naor D’n Bol. ‘t Waoit ontaord en de schuîmkoppe staon op de revier. Henke zâllemschouw leet te beuke tege de staigerpaole. D’r zit gin mins op de Leugebânk, maor ’nnen inkelde staot te kaike naor ’t woeste waoter. Ze zien Henke en Piete de zâlmschouw op stâppe en ze vraoge d’r èège âf wâ tie twee in d’rre kop hebbe. “Dâ mot wel knâp gehaimzinneg zain, wânt wâ motte ze ânders mè zuk weer op de revier? Henk en Piet zain vâst wâ vân plân dâ ’t dâglicht niet kin verdraoge!”, wor t’r geflusterd...

Henk kokt woater op ‘t vuurduveltje veur ‘n wèèrem bâkske koffie. Daornao haolt tie, in de waon dâ niemând ’t in de gaote het, ’n paor ouwe pepiere onder d’n huîg teveurschain: een plânneke dâ z’n weegao nie kent! De minse op D’n Bol hebbe in de gaote dât t’r wâ uîtgebroeid wordt op dieje zâllemschouw. Maor wa? Dâ wete ze nie.

Âs Henk en Piet deurkraige dâ ze vânâf ’t Hôôd in de gaote gehouwe worde, gooie ze snel de pepiere in ’t vuurduveltje, âsof ’t om staotsgehaime gaot. Âlleen hullie weten wâ t’r in staot: de plânne veur ’t orgaonisere vân ‘t eerste kâmpioenschâp visbâkke. “De vis mot gebâkke worde in d’n olie op ’n houtkâcheltje, net âs vroeger,” veind Henk. “Mè flink wâ peper en zout t’r op,” mêênt Piet. “Visserkore motte komme zinge en d’n burregermêêster mot de kistdâmme in de poorte laote zette veur indringers die de kunst âf wille komme kaike!” ’t Plân nou âl uît laote lekke, zou flink wâ èremoei veroorzaoke. Zo veul dâ ’t visoproer van 1877 ’n klèènigehedje zou laike.

De minse op D’n Bol hebbe de wèèremte vân d’r huskes âl lâng weer opgezocht, âs Henk en Piet de wâl weer opkomme. ’t Licht vân de straotlântèèren laot ondeugende lichjes in de ôôge vân de twee Woerkummers schittere. ’t Plân is klaor, ze kinne aon ’t werrek!

Op d’n eerstvollegende Hemelvaortsdâg in ’97, werde de âllereerste kâmpioenschâppe Visbâkke gehouwe in de Woerekemse vesting. Dut jaor wor ’t âl de viertiende keer! Vânuît ’t hêêle lând komme minse kaike. Messchien motte d’r toch nog ’s kistdâmme in de poorte, want ’t zain d’r bekânt teveul en ellek jaor kom t’r nog ’n zeuke bai!

Âs de ouwe Woerkumse vissers dut nog ’s mee hâdde kinne maoke!